Wil jij werken bij een modern en vooruitstrevend bedrijf? Dat kan bij De Gratis …

Vind nieuwe huizen in uw regio

Wil jij werken bij een modern en vooruitstrevend bedrijf? Dat kan bij De Gratis …

Wil jij werken bij een modern en vooruitstrevend bedrijf? Dat kan bij De Gratis Makelaar.

Voor de groei die wij voor ogen hebben gaan we ons adviesteam verder uitbreiden om heel Nederland kennis te laten maken met ons unieke concept.

Over De Gratis Makelaar

Met het oprichten van De Gratis Makelaar in 2017 willen wij een verandering teweegbrengen in de woningmarkt. Deze traditioneel geregelde markt vinden wij gesloten en niet meer van nu. Tijd voor verandering dachten wij. Een aantal zaken moet echt anders!

We zijn innovatief, volledig digitaal ingericht en hebben hierbij een sterke focus op het gemak voor onze klanten. We bieden dan ook een uitstekende en persoonlijke begeleiding tijdens de verkoop. We zijn transparant in ons handelen. Dat is in de kern waar we voor staan.

Wat doe ik als verkoopadviseur bij De Gratis Makelaar?

Als verkoopadviseur bij De Gratis Makelaar volg je adequaat de leads op die wij je aanbieden. Je legt op enthousiaste wijze onze dienstverlening uit aan mensen die hun woning willen verkopen. Je weet mensen te overtuigen waarom het een goede en slimme keuze is om dat met ons te doen. Wij doen het echt anders en daarmee heb je altijd leuke en interessante gesprekken. Je ziet het als een persoonlijke uitdaging om de wereld van de makelaardij samen met ons te veranderen. Je werkt nauw samen met het serviceteam dat de klant na opdracht persoonlijk begeleidt bij de verkoop. Samen kom je verder.

Thuiswerken

We werken van uit huis en zijn hier volledig op ingericht.

Vereiste competenties en ervaring

Ervaring

Ervaring hebben met het telefonisch kwalificeren van de behoefte van potentiële klanten.
Kennis van MS Outlook, MS Teams alsmede het werken binnen een CRM systeem is een pré.

Competenties

-Georganiseerd, gemotiveerd, enthousiast en een wil om te winnen.
-Je bent in staat om behoeften bloot te leggen via een adviserende aanpak.
-Sterke, professionele mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
-Je bent in staat om enthousiast onze dienst te duiden en toe te lichten wat dit dan concreet voor meerwaarde biedt voor de klant.
-In gesprek met de klant zie jij waar de kansen liggen en waar onze verschillende diensten aansluiten bij de behoeften van de klant.

Hier herken jij jezelf in

-Je hebt een Mbo niveau 4)- of Hbo-opleiding afgerond.
-Je hebt verstand van zaken: werkervaring in de makelaardij is een pré.
-Je bent zeer resultaatgericht.
-Je bent klantgericht en in staat om je goed in te leven in onze klanten en hun behoeften.
-Je bent enthousiast en toont initiatief om het elke dag een beetje beter te doen.
-Je bent fulltime beschikbaar.
-Je bent het gewend (of het lijkt je heerlijk) om thuis te werken.
-Zie jij het zitten om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je motivatie en cv naar kees@degratismakelaar.nl

Do you want to work with a modern and forward-thinking company? You can do that at De Free Realtor.

For the growth we have in mind, we will continue to expand our advisory team to introduce the whole of the Netherlands to our unique concept.

About the Free Realtor

With the creation of De Free Realtor in 2017 we want to make a change in the housing market. We find this traditionally regular market closed and not now. Time for change we thought. A few things have to be different!

We are innovative, fully digitally furnished and have a strong focus on convenience for our customers. We offer excellent and personal guidance during the sale. We are transparent in our actions. That's at the core we stand for.

What do I do as a sales consultant at De Free Realtaar?

As a sales consultant at De Free Realtor, you adequately follow up the leads we offer you. You will enthusiastically explain our service to people who want to sell their home. You know how to convince people why it's a good and smart choice to do that to us. We really do it differently and with that you always have fun and interesting conversations. You see it as a personal challenge to change the world of brokerage together with us. You will work closely with the service team that personally accompanies the customer after assignment during the sale. Together you will come further.

Working from home

We work from home and are fully furnished for this.

Required competences and experience

Experience aring n

Experience with qualifying the need of potential customers by phone.
Knowledge of MS Outlook, MS Teams as well as working within a CRM system is an advantage.

Competenties

– Organized, motivated, enthusiastic and a will to win.
– You are able to expose needs through an advisory approach.
– Strong, professional oral and written communication skills.
– You are able to enthusiastically designate our service and explain what this then provides for added value for the customer.
– In conversation with the client you can see where the opportunities lie and where our various services match the customer's needs.

You recognize yourself in this

– You have completed an MBO level 4) or HBO course.
– You know business: work experience in real estate is an advantage.
– You are very result oriented.
– You are customer-oriented and capable of living well in our clients and their needs.
– You are enthusiastic and show initiative to do a little better every day.
– You are available full time.
– You're used to working at home (or you seem delicious).
– Do you enjoy working with us? Send your motivation and resume to kees@degratismakelaar.nl

Translated
Bezoek de makelaar op Facebook!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *