Tip van de makelaar. Als het koopcontract is getekend door de koper en de verkop…

Vind nieuwe huizen in uw regio

Tip van de makelaar. Als het koopcontract is getekend door de koper en de verkop…

Tip van de makelaar. Als het koopcontract is getekend door de koper en de verkoper, dan is de koop een feit. Maar als koper kan je toch na het ondertekenen van een contract nog zeggen dat de koop niet doorgaat, dit komt dankzij de wettelijke bedenktijd.

De koper heeft een bedenktijd van drie dagen waarin dat de koper het koopcontract kan ontbinden. De bedenktijd start om 0:00 op de dag dat het contract is ondertekend door koper en verkoper. Van deze drie dagen moeten er twee werkdagen zijn. Als de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, Dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is. Als de koper een beroep wil doen op de bedenktijd.

Moet hij ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de verkoper vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn heeft bereikt. De wettelijke bedenktijd geldt overigens niet voor de koper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, en ook niet voor de verkoper.

#tipvandemakelaar #bedenktijd

Tip from the real estate agent. If the sales contract is signed by the buyer and the seller, then the sale is a fact. But as a buyer you can still say after signing a contract that the sale is cancelled, thanks to the legal reflection period.

The buyer has a three-day reflection period when the buyer can dissolve the sales contract. The reflection period starts at 0:00 on the day the contract was signed by buyer and seller. Of these three days there must be two working days. When the reflection period ends on a Saturday, Sunday or holiday, the period will be extended until the next day that is not. If the buyer wants to appeal to the reflection period.

Should he ensure that the dissolution declaration has reached the seller before the expiry of the three-day period. The legal reflection period does not apply to the buyer who acts in the exercise of a business or profession, nor does the seller.

#tipvandemakelaar #bedenktijd

Translated
Bezoek de makelaar op Facebook!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *