Startersnieuws! Er is weer meer bekend over de mogelijke startersvrijstelling …

Vind nieuwe huizen in uw regio

Startersnieuws! Er is weer meer bekend over de mogelijke startersvrijstelling …

Startersnieuws! 🏡👍
Er is weer meer bekend over de mogelijke startersvrijstelling overdrachtsbelasting
De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer namelijk aangenomen en hierin is het volgende opgenomen;

"Voor starters en doorstromers jonger dan 35 jaar gaat een vrijstelling gelden voor de overdrachtsbelasting. Met ingang van 1 april 2021 is een aanvullende voorwaarde opgenomen voor de toepassing van de startersvrijstelling. Vanaf dan kan slechts aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling indien de koopprijs van de woning lager is dan €400.000."

"Overdrachtsbelasting 8%
Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 8%. Dit betekent dat niet alleen voor niet-woningen vanaf 1 januari 2021 het hogere tarief van 8% geldt, maar ook voor woningen die niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt.

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook vakantiewoningen, woningen die ouders kopen voor hun kind en woningen die worden verkregen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting op 2%."

De wet is nu door de Tweede Kamer aangenomen en de verwachting is dat de Eerste Kamer medio december dit ook zal doen.

Meer weten?
Bel mail app ons!

#vanderLoomakelaardij #Udenk #starters #woningmarkt

Bron NVM

Starters news! 🏡👍
More has been announced about the possible start-up exemptions transfer tax
The Law differentiation transfer tax has been adopted by the House of Representatives and includes the following:

′′ The transfer tax will be exempted for start-ups and flows under 35 years old. As from 1 April 2021, an additional condition for the application of the start-up exemption was laid down. From then on, the exemption can only be claimed if the purchase price of the house is below € 400 000."

′′ Transfer tax 8 %
The general rate in transfer tax is raised to 8 %. This means that not only non-homes will apply to the higher rate of 8 % from 1 January 2021, but also to homes that are no different than are temporarily used as main stay.

This includes, for example, holiday homes, homes parents buy for their child and homes obtained by non-natural persons, such as legal persons. For homes that are used as main accommodation, the transfer tax remains at 2 %."

The law has now been adopted by the House of Representatives and the First Chamber is expected to do so in mid-December.

Want to know more?
Call email us!

#vanderLoomakelaardij #Udenk #starters #woningmarkt

Source NVM

Translated
Bezoek de makelaar op Facebook!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *